de | en | se
+46 321 131 84info@skottek.se
Skotteksgården Camping & Stugby

Datenschutz

Hantering av personuppgifter

Allmän Information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i impressum på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Detta kan t.ex. vara data som du anger i ett kontaktformulär.

Övrig data registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid på sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka är dina rättigheter med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss på adressen i impressum om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och tools från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Du kan hitta detaljerad information om detta i följande dataskyddsdeklaration.

Hosting och innehållsleverans nätverk (CDN)

Externes Hosting / Extern Värd

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (värd). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, kontraktsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och annan information som genereras via en webbplats.
Värden används i syfte att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 § 1 lit. b GDPR) och i syfte att säker, snabb och effektiv tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (Art. 6 § 1 lit. f GDPR).
Vår värd behandlar endast dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och för att följa våra instruktioner med avseende på sådan information.

Utförande av ett avtal om databehandlingg

För att garantera behandling i enlighet med dataskyddsregler har vi ingått ett orderhanteringsavtal med vår värd.

ALLMÄN OCH OBLIGATORISK INFORMATION

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarighet

Det ansvariga organet för databehantering på denna webbplats är:

Skotteksgården HB
Günter & Johanna Ellinger
Skottek 115
523 41 Ulricehamn

Telefon:+46 321 131 84
E-Post: info@skottek.se

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

 

Återkallande av ditt samtycke till datahantering

Många datahanteringssåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den datahantering som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamlingen av data i speciella fall och direktannonsering (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN ÄR BASERAD PÅ ARTIKEL 6 § 1 GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIFIKA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVE RÄTTSLIGA GRUND SOM HANTERINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU MOTSÄTTER DIG KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT HANTERA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN BEVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR HANTERINGEN SOM ÖVERVÄGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM HANTERINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK(INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 § 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEARBETAS FÖR ATT DRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG FÖR SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DET ÄR KOPPLAT TILL SÅDAN DIREKTANNONSERING. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 § 2 GDPR).

Rätt att överklaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har registrerade rätt att registrera ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga in ett klagomål är i kraft oberoende av andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som juridiska resurser.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få data vilken vi hantera automatiskt på grund av ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt, överlämnas till dig eller en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från „http://“ till „https://“ och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, rättelse och radering av data

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med datahantering och, om nödvändigt, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i impressum om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av datahantering

Du har rätt att kräva införande av begränsningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i impressum. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

Om du har begränsat hantering av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänt intresse behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Avvisande på oönskad e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med det obligatoriska information som ska ges i impressum för att skicka oss marknadsförings- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation för instans via SPAM-meddelanden.

DATAINSAMLING PÅ VÅR WEBBPLATS

Cookies

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Dessa data kombineras inte med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 § 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grund av ditt samtycke (artikel 6 §1 lit. en GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifterna som du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort det, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

Web Bokningsmotor

Erbjudandet på denna webbplats använder tjänsterna i bokningssystemet från Kognitiv Corporation / Seekda GmbH, 1070 Wien, Österrike. Du kommer att få detaljerad information om databehandlingen av denna tredje part direkt efter att bokningsprocessen är klar.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och hanteras av oss för att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter hanteras på grundval av art. 6 § 1 lit. b GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller krävs för att utföra åtgärder före avtalsenliga avtal. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv hantering av förfrågningar som har skickats till oss (artikel 6 § 1 lit. f GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6 § 1 lit. en GDPR) om den har erhållits.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort, återkalla ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran är klar). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

Analysverktyg och Annonsering

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendemönster av besökaren på webbplatsen. För detta ändamål får webbplatsoperatören en mängd olika användardata, till exempel sidor, tid på sidan, det använda operativsystemet och användarens ursprung. Google kan samla dessa data i en profil som tilldelas respektive användare eller användarens enhet.

Google Analytics använder tekniker som gör användaren igenkänd i syfte att analysera användarnas beteendemönster (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheter). Webbplatsens användningsinformation som registreras av Google överförs som regel till en Google-server i USA, där den lagras.

Detta analysverktyg används på grundval av art. 6 §1 lit. f GDPR. Operatören av denna webbplats har ett legitimt intresse av analysen av användarmönster för att optimera både tjänster som erbjuds online och operatörens reklamaktiviteter. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 § 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

IP Anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU-länderna eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Browser Plugin

Du kan förhindra att Google registrerar och bearbetar dina data genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hantering av användardata från Google Analytics finns i Googles dataskyddsförklaring på:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. 

Avtal om Databehandling

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och implementerar fullständigt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Denna information kommer från intressebaserad reklam från Google såväl som från besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller i allmänhet förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

Google Analytics E-Commerce-Tracking (Spårning av e-handel)

Denna webbplats använder funktionen "Spårning av e-handel" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsspårning är webbplatsoperatören i stånd att analysera köpmönstret för webbplatsbesökare i syfte att förbättra operatörens marknadsföringskampanjer online. I detta sammanhang spåras information, såsom beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning av produkten till köpbeslutet. Dessa data kan konsolideras av Google under ett transaktions-ID, som tilldelas respektive användare eller användarens enhet.

Arkiveringsperiod

Data om användar- eller incidentnivå som lagras av Google kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Klicka på följande länk för mer information: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en 

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett marknadsföringsprogram online från Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredjepartswebbplatser om användaren anger vissa söktermer i Google (sökordsinriktning). Det är också möjligt att placera riktade annonser baserat på användardata som Google har till sin förfogande (t.ex. platsdata och intressen; målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som resulterade i att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till respektive klick.

Användningen av Google Ads baseras på art. 6 § 1 lit. et seq. GDPR. Webbplatsoperatören har en legitim intresse av att marknadsföra operatörens tjänster och produkter så effektivt som möjligt.

Google Remarketing

Denna webbplats använder funktionerna i Google Analytics Remarketing. Leverantören av dessa lösningar är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserar dina användarmönster på vår webbplats (t.ex. klick på specifika produkter), för att tilldela vissa målgrupper för annonsering till dig och för att därefter visa matchande onlineerbjudanden till dig när du besöker andra onlineerbjudanden (remarketing eller retargeting).

Dessutom är det möjligt att länka reklammålgrupper som genereras med Google Remarketing till enheter som omfattar funktioner från Google. Detta gör det möjligt att visa intressebaserade skräddarsydda reklammeddelanden, beroende på din tidigare användning och surfmönster på en enhet (t.ex. mobiltelefon) på ett sätt som är skräddarsytt för dig och på någon av dina enheter (t.ex. surfplatta eller PC).

Om du har ett Google-konto har du möjlighet att invända mot personlig annonsering under följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Användningen av Google Remarketing baseras på Art. 6 1 lit. et seq. GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse i marknadsföringen av operatörens produkter som är så effektiva som möjligt. Om en respektive samtyckeförklaring begärts ska behandlingen uteslutande ske på grundval av art. 6 §1 lit. en GDPR; det givna samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information och gällande dataskyddsbestämmelser, se Googles integritetspolicy på:https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Google Conversion-Tracking

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited
(“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles Conversion Tracking kan vi känna igen om användaren har slutfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel analysera hur ofta vilka knappar på vår webbplats har klickats och vilka produkter som granskas eller köps med en viss frekvens. Syftet med denna information är att sammanställa konverteringsstatistik. Vi får reda på hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har slutfört. Vi får ingen information som gör det möjligt för oss att personligen identifiera användarna. Google som sådant använder kakor eller jämförbara igenkänningstekniker för identifieringsändamål.

Vi använder Google Conversion Tracking på grundval av Art. 6 § 1 lit. et seq. GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av analysen av användarmönstren i syfte att optimera både operatörens webbpresentation och reklam. Om en respektive försäkran om samtycke begärts (t.ex. när det gäller lagring av kakor) ska behandlingen uteslutande ske på grundval av art. 6 § 1 lit. en GDPR; det givna samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Googles Conversion Tracking finns i Googles policy för dataskydd på:  https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Facebook Pixel

För att mäta omvandlingsfrekvenser ( conversion rates) använder den här webbplatsen besökarens aktivitetspixel på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks uttalande kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och andra tredjepartsländer.

Detta verktyg möjliggör spårning av sidbesökare efter att de har länkats till leverantörens webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att analysera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och att optimera framtida reklamkampanjer.

För oss som operatörer av denna webbplats är den insamlade informationen anonym. Vi är inte i positionen att dra slutsatser om användarnas identitet. Facebook arkiverar dock informationen och bearbetar den så att det är möjligt att skapa en anslutning till respektive användarprofil och Facebook är i positionen att använda informationen för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks datapolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser på Facebook-sidor såväl som på platser utanför Facebook. Vi som operatör av denna webbplats har ingen kontroll över användningen av sådan information.

Användningen av Facebook Pixel baseras på Art. 6 § 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamkampanjer, som också inkluderar sociala medier. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor), sker hanteringen uteslutande på grundval av art. 6 § 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

I Facebooks dataskyddspolicyer hittar du ytterligare information om skyddet av din integritet på:https://www.facebook.com/about/privacy/

Du har också möjlighet att inaktivera remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet om annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .För att göra detta måste du först logga in på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera all användarbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/se/

Sociala Media

Databehandling via sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler i sociala nätverk. De enskilda sociala nätverken vi använder finns nedan. Sociala nätverk som Facebook, Google+ etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende omfattande om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (t.ex. som knappar eller bannerannonser). När du besöker våra sociala mediesidor utlöses många dataskyddsrelevanta behandlingsåtgärder.

I detalj: Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår sociala mediasida kan operatören av sociala medieportalen tilldela sitt besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dessa uppgifter till exempel via cookies lagrade på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlats in på detta sätt kan operatörerna av portalen för sociala medier skapa användarprofiler där deras preferenser och intressen lagras. På det här sättet kan du se intressebaserad reklam sjunga inom och utanför din sociala medier. Om du har ett konto i det sociala nätverket kan intressebaserad reklam visas på vilken enhet du är inloggad på eller har loggat in på.

Observera också att vi inte kan spåra all bearbetning på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan ytterligare bearbetningsåtgärder utföras av operatörerna av portalen för sociala medier. Detaljer finns i användarvillkoren och sekretesspolicyn i de aktuella portalerna för sociala medier.

Rättslig grund

Våra framträdanden på sociala medier bör säkerställa så bred som möjligt närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 § 1.  GDPR. Analysprocesserna som initierats av de sociala nyheterna kan baseras på olika juridiska grunder som ska specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6 §1 GDPR).

Ansvar och rättigheter

Om du besöker en av våra sociala mediasidor (t.ex. Facebook) ansvarar vi tillsammans med operatören av sociala medieplattformen för de databehandlingsåtgärder som utlöses under detta besök. Du kan i princip skydda dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av bearbetning, dataportsförmåga och klagomål) gentemot oss såväl som gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook) . Observera att vi trots det delade ansvaret med operatörerna av sociala medieportaler inte har fullt inflytande över dat en bearbetning av sociala medieportaler. Våra alternativ bestäms av respektive leverantörs företagspolicy.

Förvaringstid

Uppgifterna som samlas in direkt från oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart syftet med deras lagring upphör, du ber oss ta bort det, du återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör. Lagrade kakor finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

Vi har ingen kontroll över lagringstiden för dina data som lagras av de sociala nätverksoperatörerna för sina egna ändamål. För mer information, vänligen kontakta de sociala nätverksoperatörerna direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook är certifierat enligt EU-US Privacy Shield.

Vi har tecknat ett avtal med Facebook om delat ansvar för behandling av data (Controller Addendum). Detta avtal avgör vilka databehandlingsåtgärder vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook Fanpage. Detta avtal kan ses på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Vi har tecknat ett avtal med Facebook om delat ansvar för behandling av data (Controller Addendum). Detta avtal avgör vilka databehandlingsåtgärder vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook Fanpage. Detta avtal kan ses på följande länk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

Du kan anpassa dina annonseringsinställningar oberoende i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mer information om hur de hanterar din personliga information finns i Instagrams integritetspolicy:
https://help.instagram.com/519522125107875

Plugins och Tools

YouTube med utökad integrering av dataskydd

Vår webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited
(“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer detta läge det YouTube lagrar ingen information om besökare på den här webbplatsen innan de tittar på videon.
Ändå betyder detta inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partner kan uteslutas som ett resultat av det utökade dataskyddsläget. Till exempel, oavsett om du tittar på en video, skapar YouTube alltid en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du börjar spela en YouTube-video på den här webbplatsen kommer en anslutning till YouTubes servrar att vara etablerade. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår webbplats gör du det möjligt för YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet eller jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. enhetsfingeravtryck). På detta sätt kan YouTube få information om webbplatsens besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förhindra bedrägeriförsök.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har gjort det började spela en YouTube-video, som ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med artikel 6 § 1  f GDPR är detta ett legitimt intresse. Om ett motsvarande avtal har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 § 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes dataskyddspolicy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

Google Web Fonts (lokal inbäddning)

Denna webbplats använder så kallade Web Fonts som tillhandahålls av Google för att säkerställa enhetlig användning av Fonts på denna webbplats. Dessa Google-Fonts är lokalt installerade så att en anslutning till Googles servrar inte upprättas i samband med denna applikation.

För mer information om Googles Web Fonts, följ denna länk https://developers.google.com/fonts/faq och se Googles dataskyddsförklaring under https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

Google Maps

Via ett API använder denna webbplats kartläggningstjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att möjliggöra användning av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress sparas. Denna information överförs som regel till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra det lätt att hitta platserna på vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i art. 6 §1 lit. f GDPR. Om en respektive samtyckeförklaring har erhållits ska uppgifterna behandlas uteslutande på grundval av art. 6 § 1 lit. en GDPR. Denna samtyckeförklaring kan återkallas när som helst.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsförklaring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

Boka nuFörfråganHitta hit & Kontakt